רשות מקרקעי ישראל מפרסמת תוצאות מכרזים ברמת נגב ובנתיבות.

מרחב דרום

במכרז זה שווקה בהצלחה קרקע במגרש לתעשייה בהיקף של כ-14,300 מ"ר. עבור המגרש ישולם לרשות 2,800,999 ₪. למכרז הוגשו 19 הצעות.
להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:
מכרז מס': בש/306/2023


רמת נגב
מרחב דרום
במכרז זה שווקה בהצלחה קרקע ב-2 מתחמים למסחר ותעסוקה בהיקף כולל של כ-10,500 מ"ר. למכרז הוגשו 6 הצעות.
להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:
המגרשים ששווקו במכרז מיועדים למסחר ותעסוקה כחלק מתוכנית 'נתיבות-מעלות הנחל' המתפרשת על כ-1,660 דונם במערב העיר מצפון לנחל בוהו בין שכונת רמות למסילת הרכבת בגבולה המערבי של העיר.
המגרשים הינם חלק משכונת מגורים בה מתוכננים להיבנות בסה"כ כ-3,534 יח"ד לצד שטחי מסחר, תעסוקה, מרכז תחבורה, תיירות ונופש וכן מבני ציבור. השכונה תכלול שטחי מגורים ומסחר (כ-23 דונם), מוסדות ציבור (כ-103 דונם), מסחר ומוסדות ציבור (כ-6 דונם), מסחר ומשרדים (כ-1 דונם), מסחר, מגורים ותעשיה (כ-18 דונם), תשתית דרכים (כ-361 דונם), תיירות ונופש (כ-22 דונם), תעשיה ומסחר (כ-10 דונם) ושטחים פתוחים (כ-692 דונם).

תגובות

הערות מושבתות.