User banner image
User avatar
  • כנרת אגור כהן.

Posts

בהמשך לישיבת מועצת נתיבות שהתקיימה בתאריך 1/11/23

היום התקיימה ישיבת מועצה במרה"פ. אישרנו מספר נושאים סטנדרטים כגון החלפת שמות מנהלי חשבונות בתי ספר או אישור קבלת הלוואה להשלים תקציב לשני בתי ספר...
תגובות